Υποβρύχια συγκόλληση και κοπή

Με προσθήκες: 
Αγγλοελληνικής ορολογίας
Οδηγού συγκόλλησης χαλύβδινων σκαφών
Εφαρμογών αυτόματης συγκόλλησης σε πλοία

 

Διαθέσιμο για τους φοιτητές Α.Ε.Ν.

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού